ลูกจ้างชั่วคราว

นายมานะ ขุนหีด
นักการภารโรง

นางราตรี เลิศไกร
แม่บ้าน