เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางจรัสศรี เพชรรัตน์
เจ้าหน้าที่ธุรการงานทะเบียน

นางสาวอาภารัตน์ รัตนรัตน์
เจ้าหน้าที่ธุรการงานบุคลากร/งานสารบัญ

นางสาวณัฐยดา แก้วน้อย
เจ้าหน้าที่ธุรการงานการเงิน

นางสาวสุกัญญา สงหนู
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวรัชดา พันธ์นิตย์
เจ้าหน้าที่ธุรการงานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา

นางสาวทยิดา กบิลพัตร
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวสุจิตรา พรหมเกิด
เจ้าหน้าที่ธุรการงานวิชาการ