แผนกวิชาโลจิสติกส์

นายราเชนทร์ ชวดชุม
หัวหน้าแผนกวิชาโลจิสติกส์

นายศตวรรษ บัวทอง
ครูพิเศษสอน

นางสาววิภาวดี รักขวัญ
ครูพิเศษสอน