ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายปลอบ หนูยิ้มซ้าย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2539
ชื่อ-นามสกุล : นายชม จันทร์เมือง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรศักดิ์ รอดสุวรรณน้อย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2552
ชื่อ-นามสกุล : นายประจวบ จันทภาโส
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก สุชาติพงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทยา ก่วนสกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2560
ชื่อ-นามสกุล : นายสายันต์ แสงสุริยันต์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2560 – พ.ศ 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายชนสรณ์ จิตภักดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน