ลูกจ้างประจำ

นายสมพงษ์ ทองนุ้ย
พนักงานขับรถ

นายวินัย กลับสติ
นักการประจำสถานศึกษา

นายสมโชค เอียดดำ
นักการประจำสถานศึกษา

นายธรรมนูญ รอดเพชร
พนักงานขับรถ