ลูกจ้างประจำ

นายวินัย กลับสติ
นักการประจำสถานศึกษา

นายสมโชค เอียดดำ
นักการประจำสถานศึกษา

นายธรรมนูญ รอดเพชร
พนักงานขับรถ