แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายศุภพงศ์ กลับพงศ์
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายวิชัย นิยมเดชา
ครู คศ.1

นางสาวธิติญา มีแต้ม
ครูพิเศษสอน

ว่าที่ร้อยตรี วาทยุทธ จิมจวน
ครูพิเศษสอน