แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายวิชัย นิยมเดชา
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายศุภพงศ์ กลับพงศ์
พนักงานราชการ

นางสาวธิติญา มีแต้ม
ครูพิเศษสอน

ว่าที่ร้อยตรี วาทยุทธ จิมจวน
ครูพิเศษสอน