แผนกวิชาการบัญชี

นางกฤตยลักษณ์ นิจศักดิ์
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

นางสาวเสาวลักษณ์ โสวภาค
พนักงานราชการ

นางศณวรรณ นวลมังสอ
พนักงานราชการ

นางสาวจิราภรณ์ ศรีคงแก้ว
ครูพิเศษสอน