แผนกวิชาการบัญชี

นางกฤตยลักษณ์ นิจศักดิ์
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

นางสาวเสาวลักษณ์ โสวภาค
พนักงานราชการ

นางศณวรรณ นวลมังสอ
ครูพิเศษสอน

นางสาววราภรณ์ เพชรรัตน์
ครูพิเศษสอน