แผนกวิช่างไฟฟ้า

นายธีรพล เทรดเกียรติชาติ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

นายณภัทร ไม้แก้ว
ครู คศ.2

นายวีระโชติ ทองศิลป์
ครูผู้ช่วย

นายศรายุทธ เตละวานิช
พนักงานราชการ

นายภวัต สงเสน
ครูพิเศษสอน

นายวุฒิชัย แก้วรัตน์
ครูพิเศษสอน

นางสาวสุดารัตน์ แก้วมี
ครูพิเศษสอน