หลักสูตรการศึกษา
หลักสูตรการศึกษา

การจัดการศึกษาตามหลักสูตรอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร

---------------------------------------------------------

ดำเนินการจัดการศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพให้บริการด้านการศึกษาแก่เยาวชนและประชาชนตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 เป็นต้นมาเพื่อผลิตกำลังคนในระดับช่างกึ่งฝีมือและช่างเทคนิคสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานและประกอบอาชีพอิสระ โดยได้จัดการศึกษาและอบรมใน  4  ประเภทวิชา  คือ 

1.       ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

2.       ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

3.       ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

4.       ประเภทวิชาประมง

ตามลักษณะการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ  2  ลักษณะคือ

1.  การจัดการเรียนการสอน ในระบบวิทยาลัยการอาชีพหัวไทรได้ดำเนินการเปิดสอนตามหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา 2 ระดับ  คือ

1.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  เป็นหลักสูตร 3 ปี  รับผู้สำเร็จการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  หรือเทียบเท่า  เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามสาขาวิชาที่เลือกเรียน

ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพหัวไทรได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ดังนี้

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  ประกอบด้วย  4 สาขางานดังนี้

1.       สาขางานยานยนต์

2.       สาขางานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กเอนกประสงค์ (ทวิภาคี)

3.       สาขางานไฟฟ้ากำลัง

4.       สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

5.       สาขางานก่อสร้าง

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ประกอบด้วย 4  สาขางาน  ดังนี้

1.  สาขางานการบัญชี

            2.  สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

3. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

            4. สาขางานการจัดการโลจิสติกส์

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ประกอบด้วย  1  สาขางาน  ดังนี้

      1. สาขางานการโรงแรม

ประเภทวิชาประมง  ประกอบด้วย 1 สาขาวิชา  คือ 

      1. สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

1.2  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)เป็นหลักสูตร 2 ปี  รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามสาขาวิชาที่เลือกเรียน

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร ได้รับการอนุมัติจากกรมอาชีวศึกษาให้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  เมื่อปีการศึกษา  2543  ในปัจจุบันดำเนินการเปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ทวิภาคี) จำนวน  ประเภทวิชา  คือ

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม (ทวิภาคี)  ประกอบด้วย  3 สาขางานดังนี้

1.  สาขางานเทคนิคยานยนต์

2.  สาขางานไฟฟ้ากำลัง

3.  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ทวิภาคี)  ประกอบด้วย  สาขางานดังนี้

1.  สาขางานการบัญชี

                 2.  สาขางานการตลาด

                 3. สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอล

                 4. สาขางานการจัดการคลังสินค้า

ประเภทวิชาประมง  ประกอบด้วย 1 สาขาวิชา  คือ 

      1. สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

2.  การจัดการเรียนการสอนและฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

เพื่อบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน