วิสัยทัศน์พันธกิจ
วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์  (Vision)

 

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

พันธกิจ  (Mission)

 

·     บริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

·    สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการและวิชาชีพ

·     ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมและเทคโนโลยี

·    พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

 

 

อัตลักษณ์

ทักษะนำ  คุณธรรมเด่น 

เอกลักษณ์

อนุรักษ์วัฒนธรรม  นำวิชาชีพสู่ชุมชน