ฝ่ายบริหาร

นายชนสรณ์ จิตภักดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายนิรุต ปรีดาศักดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายสุทธิพงษ์ จันทร์เพ็ญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวอาทิตวรรณ ต่วนศิริ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา

นางโชติกานต์ กุดแก้ว
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและงบประมาณ