ฝ่ายบริหาร

นายชนสรณ์ จิตภักดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายนิรุต ปรีดาศักดิ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางโชติกานต์ กุดแก้ว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอาภรณ์ ปาตังคะโร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางนันทา ทองนุ้ย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา