แผนกวิชาช่างยนต์

นายปฎิเวช ทองสงค์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

นายจตุพร จันทร์เทพ
ครู คศ.1

นายสันติชัย สุวรรณฤทธิ์
ครูผู้ช่วย

นายอนุศักดิ์ สุขแก้ว
พนักงานราชการ

นายราเชนทร์ ชวดชุม
พนักงานราชการ

นายจารึก สุทธะระ
พนักงานราชการ

นายสิทธิชัย ท่านทรัพย์
ครูพิเศษสอน

นายจิตต์ดุสิต เพ็ชรชนะ
ครูพิเศษสอน

นายอนุพงศ์ ศิริพร
ครูพิเศษสอน

นายไกรวิชญ์​ เพชรแก้ว
ครูพิเศษสอน