แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวจิตติมา แก้วเรือง
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางนันทา ทองนุ้ย
ครู คศ.2

นางรุ่งรัตน์ ไชยชาญยุทธิ์
พนักงานราชการ

นางสาวสุนิสา เพชรสังข์
ครูพิเศษสอน

นางสาวกัญทิตา พูลสวัสดิ์
ครูพิเศษสอน

นางสาวหนึ่งฤดี ธานีวงษ์
ครูพิเศษสอน

นางสาวจุทามาศ สุวรรณโณ
ครูพิเศษสอน

นางสาววัฒนพร ละม่อม
ครูพิเศษสอน