แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวจิตติมา แก้วเรือง
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางนันทา ทองนุ้ย
ครู คศ.2

นางสาวชยาพร สมเชื้อ
ครู คศ.1

นางสาวจุฑาทิพย์ มีแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุนิสา เพชรสังข์
ครูพิเศษสอน

นางสาวจุทามาศ สุวรรณโณ
ครูพิเศษสอน

นางสาวรัศมินทุ์ นิจศักดิ์
ครูพิเศษ​สอน​