ประวัติความเป็น
ประวัติความเป็น

    ประวัติ

     วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร

กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านวิชาชีพและรองรับการพัฒนาประเทศด้านอุตสาหกรรมในอนาคต  ดังนั้นในปี พ.. 2533  กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย  ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เจ้าหน้าที่กรมอาชีวศึกษา  และนายปลอบ   หนูยิ้มซ้าย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช ให้เป็นผู้รวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆ เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาหาพื้นที่จัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอขึ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายปลื้ม เทอดเกียรติชาติ เป็นผู้ประสานงานและจัดหาที่ดินในหมู่ที่ 2 ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร ซึ่งมีผู้บริจาคที่ดินจำนวน 15 ราย รวมเนื้อที่ทั้งหมด 45 ไร่

รายนามผู้บริจาคที่ดินเพื่อก่อตั้งวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร

            1.  นายเอี่ยม     นางครวญ        จุลบุญญาสิทธิ์

                             2.  นายเจริญ    นางเก็บ มีเสน

                             3.  นายคล้อย    นางจ่าย ทิพย์บุญแก้ว

                             4.  นายวิน       นางละออง       แก้วขลิบ

                             5.  นายประวัติ   นางจารึก         หอยชูด

                             6.  นายพลัด     นางพลับ          ทองมา

                             7.  นายร่วง      นางเอียง          ดำด้วงโรม

                             8.  นายส่อง      นางพลาย        วิบูลย์ศิลป์

                             9.  นายธงชาติ   วีรชัยวัลลภ

                             10.  นายโรจน์   นางมูล  แก้วแหลม

                             11.  นายลาภ    นางครื้น กลับสติ

                             12.  นายรินทร์  นางระเบียบ      ทองนอก

                             13.  นายสมบูรณ์          นางวิไล รอดเพชร

                             14.  นายเหิม    นางแดง บัวศรี

                             15.  นายเทียบ   นางหนูภักดี      จันทร์ทอง