แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางโชติกานต์ กุดแก้ว
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวสุปรีดา สังวาลย์
ครูผู้ช่วย

นายพรเทพ รัตนบุรี
ครูพิเศษสอน

นางสาวป้อมเพชร ศรีหะรัญ
ครูพิเศษสอน