แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางโชติกานต์ กุดแก้ว
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางรัตนา คำแก้ว
ครูพิเศษสอน

นายพรเทพ รัตนบุรี
ครูพิเศษสอน