แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายวสันต์ บัวทอง
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายเฉลิมพล พันธราช
ครูผู้ช่วย

นางสาวภารดี ชูมณี
ครูพิเศษสอน

นายเอกชัย ซ้ายศรี
ครูพิเศษสอน