แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายวสันต์ บัวทอง
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวภารดี ชูมณี
ครูพิเศษสอน

นายเอกชัย ซ้ายศรี
ครูพิเศษสอน