แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

นางอาภรณ์ ปาตังคะโร
หัวหน้าแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

นายอานนท์ วิไลรัตน์
ครู คศ.1

นายศิวณัฐ์ สังข์ทองจีน
ครูพิเศษสอน