แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นายมนตรี สุวรรณโณ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ว่าที่ร้อยตรีหญิง ประภาภรณ์ จันพลโท
ครู คศ.1

นายณรงค์ เพชรมาก
พนักงานราชการ