แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นายมนตรี สุวรรณโณ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นายณรงค์ เพชรมาก
พนักงานราชการ