แผนกวิชาการตลาด

นางพรรณนิภัทร วังบุญคง
หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด